Algemene voorwaarden Life X

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Activiteiten: alle programma’s en evenementen die door Life X worden georganiseerd.
Opdrachtgever: de onderneming of de consument die gebruik maakt van de activiteiten van Life X en van de overige dienstverlening door Life X.
Deelnemer: iedereen die actief en passief deelneemt aan een voor de Opdrachtgever door Life X georganiseerde activiteit.
Leverancier: de partij, niet zijnde de Opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Life X levert ten behoeve van de Opdrachtgever.
De directie: zij die als eigenaren van Life X staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66670241.
Wederpartij: de Opdrachtgever, de deelnemer en de leverancier.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Life X en een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen in de opdrachtovereenkomst uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3 Offertes
Alle offertes en aanbiedingen van Life X zijn vrijblijvend tenzij anders is overeengekomen. Offertes, prijzen en besproken perioden zijn geldig tot de daarop aangegeven uiterste beslisdatum. Life X behoudt zich het recht voor om een offerte in te trekken of aan te passen. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven. Een samengestelde prijsopgave verplicht Life X niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Vóór de totstandkoming van de overeenkomst vindt een kostenloos intakegesprek plaats tussen Life X en de Opdrachtgever. Life X bevestigt daarna de overeengekomen activiteit met een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met deze voorwaarden.  

Artikel 5 Uitvoering van een overeenkomst
Life X zal de overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van de overeenkomst een wederpartij in te schakelen. Wijzigingen in de overeenkomst van welke aard dan ook door of namens de Opdrachtgever aangebracht, hetzij schriftelijk of op een andere wijze, zijn geldig nadat hierover met Life X overeenstemming is bereikt. Als deze wijzigingen leiden tot meer, niet in de oorspronkelijke overeenkomst opgenomen, kosten, dan worden deze kosten door Life X bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst verlangt, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan Life X worden meegedeeld.

Reclames met betrekking tot de door Life X georganiseerde programma’s en / of evenementen dienen binnen 5 dagen na afloop bij Life X te worden gemeld. Het indienen van reclames ontheft de Opdrachtgever niet van de verplichting tot tijdige betaling van de factuur.

Artikel 6 Resultaat van de activiteit
Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachting die de Opdrachtgever c.q. deelnemer(s) op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht(en) hebben, is Life X gehouden tot een vergoeding tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Life X is toe te rekenen noch aan de wederpartijen waarvan Life X bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt omdat:
  • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de Opdrachtgever c.q. deelnemer; of
  • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteiten begrepen diensten is betrokken; of
  • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Life X of de wederpartij, van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
  • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht (zie artikel 14).


Artikel 7 Verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever
Indien het programma of het evenement op het terrein en / of in de gebouwen van de Opdrachtgever plaatsvindt, dan dient de Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor directe- en indirecte schade veroorzaakt door onwettig en / of maatschappelijk ongeoorloofd gedrag van actieve of passieve deelnemers.

Artikel 8 Wetenschap van risico
De Opdrachtgever of de deelnemer die de overeenkomst heeft ondertekend verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico's van de activiteiten waaraan alle deelnemers met toestemming van en / of in opdracht van de Opdrachtgever gaan deelnemen. De opdrachtgever verklaart hierbij tevens alle voor de uitvoering van de overeenkomst relevante medische en / of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers voor wie deze overeenkomst is afgesloten aan Life X te hebben gemeld. De Opdrachtgever verklaart de deelnemers wat betreft de gezondheid en conditie in staat aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst
Life X mag de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst per direct wijzigen of beëindigen wegens naar het oordeel van Life X gewichtige omstandigheden. De directie mag tot 5 dagen voor de aanvang van de activiteit de prijs hiervan verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Life X houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. Het is toegestaan om tot 1 week van te voren het deelnemersaantal met maximaal 20% te wijzigen zonder consequentie voor de programma prijs per persoon. Indien de groepsgrootte met meer dan 20% verminderd wordt na opdrachtbevestiging zijn de annulerings-voorwaarden van toepassing op het deel groter dan 20% (zie artikel 10). Life X kan niet garanderen dat wijzigingen, die binnen 5 werkdagen voorafgaande aan de arrangementsdatum worden doorgegeven, volledig verwerkt kunnen worden.

Life X zal naar beste kunnen deze wijzigingen doorvoeren maar houdt zich het recht voor om wijzigingskosten in rekening te brengen. Bij wijziging van de arrangementsdatum door Opdrachtgever houdt Life X zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen.

Artikel 10 Annulering
Annulering door de Opdrachtgever van een (deel van) de overeenkomst dient ten allen tijde schriftelijk te geschieden. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor de Opdrachtgever c.q. Deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Life X zal de volgende kosten in rekening brengen:
  • Bij annulering méér dan 8 weken voor de aanvang van de activiteit worden uitsluitend de daadwerkelijk gemaakte kosten tot op dat moment in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen de 8 en 4 weken voor de aanvang van de activiteit: 25% van de totale prijs.
  • Bij annulering tussen de 4 en 2 weken voor de aanvang van de activiteit: 50 % van de totale prijs.
  • Bij annulering tussen 2 weken en 7 dagen voor aanvang van de activiteit: 75% van de totale prijs.
  • Bij annulering tussen 2 weken en 7 dagen voor aanvang van de activiteit: 75% van de totale prijs.
  • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de activiteit: 100% van de totale prijs.
Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Life X ten gevolge van de annulering de in dit artikel genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de door Life X aangetoonde meerkosten in rekening gebracht worden. Voor de annuleringskosten van de door Life X gereserveerde hotel- of horeca-arrangementen, opgenomen in de opdrachtsovereenkomst, verwijst Life X naar de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van het hotel of de horecagelegenheid. In het geval Life X door overmacht (zie artikel 14) zich genoodzaakt ziet op eigen initiatief een activiteit te annuleren worden de door de Opdrachtgever betaalde voorschotten 100% terugbetaald tenzij anders wordt overeengekomen zoals verplaatsing van de activiteit naar een andere datum. Life X is in geval van annulering of verplaatsing van de activiteit door overmacht geen extra vergoeding of schadeloosstelling aan de Opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 11 Volmachten
Alleen de directie van Life X, hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van Life X, is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn. Bij bevestiging van de opdracht van een activiteit van Life X neemt Life X aan dat het bestuur van de Opdrachtgever, de consument, de vereniging of instelling én de contactpersoon namens hen zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden van Life X zoals in dit document staat beschreven.

Artikel 12 Hoofdelijke aansprakelijkheid
Diegene die de activiteit boekt, voor zich zelf en / of ook namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere deelnemers die hij / zij voor een activiteit van Life X aanmeldt.  

Artikel 13 Schade / overlast door deelnemers
Kosten voortkomend uit de schade en / of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de Opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Life X en de eigenaren van de locatie en/ of de wederpartij wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever en / of de betreffende deelnemer.

Artikel 14 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Een tekortkoming wegens overmacht kan niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt. Voor zover Life X voor de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van een wederpartij kunnen tekortkomingen die het gevolg zijn van overmacht aan de zijde van de wederpartij niet aan Life X worden toegerekend. Life X is gerechtigd te zorgen voor een behoorlijk vervangende prestatie indien de activiteit, die vooraf met de Opdrachtgever of met de wederpartij is overeengekomen, als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd. Voor de Opdrachtgever ontstaat hieruit niet het recht op vergoeding van kosten, recht op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Life X is verplicht de Opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden zodra Life X daarvan zelf op de hoogte is. Indien de uitvoering van een overeenkomst tijdens de activiteit deels of blijvend onmogelijk is wegens overmacht aan de zijde van Life X of de wederpartij, is de Opdrachtgever aan Life X een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door Life X tijdens de activiteit gepresteerde.

Artikel 15 Schade aan- / diefstal van materialen Life X
Voor schade ontstaan aan of diefstal van apparatuur of onderdelen van de inrichting en / of aankleding van de activiteit, in eigendom van Life X, tijdens de uitvoering van de activiteit of tijdens de opbouw en / of afbraak van een evenement, op een locatie in eigendom van of gehuurd door de Opdrachtgever of op een locatie aangewezen door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk. Schadegevallen dienen onmiddellijk aan Life X te worden gemeld. Life X behoudt zich het recht voor reparaties te laten uitvoeren door of nieuwe apparatuur aan te schaffen bij bedrijven naar eigen keuze. Wanneer vervanging nodig is vergoedt de Opdrachtgever de nieuwwaarde van de te vervangen apparatuur of onderdelen.

Artikel 16 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid
In geval van aansprakelijkheid voor schade door dood van of letsel aan de Opdrachtgever c.q. deelnemer, beperkt de aansprakelijkheid van Life X zich tot verzekerde dekking en de polisvoorwaarden van de door Life X afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Life X. Na elke melding van schade draagt Life X de afwikkeling van de schade over aan de verzekeraar, volgt Life X de handelingen en de aanwijzingen van de verzekeraar op en accepteert de standpunten en beslissingen van de verzekeraar. De aansprakelijkheid van Life X voor schade, anders dan veroorzaakt door dood van of letsel aan de Opdrachtgever c.q. deelnemer, is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de activiteit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Life X. Life X aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor al aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een door de Opdrachtgever c.q. deelnemer zelf afgesloten reis- of annuleringsverzekering, zorg-, levens-, ongevallen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Life X aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en / of letsel ontstaan tijdens een programma waarbij één (of meerdere) deelnemer(s) alcohol of andere verdovende middelen hebben genuttigd voorafgaand aan en / of tijdens een activiteit. Toestemming van Life X om alcohol of andere verdovende middelen te nuttigen voorafgaande aan en / of tijdens een activiteit betekent geenszins dat Life X hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en/ of letsel.

Artikel 17 Begeleiding en uitvoering
De deelnemers aan een activiteit zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding (van zowel Life X als door Life X ingehuurde wederpartijen) op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever c.q. de betreffende deelnemer. Life X stelt zich garant voor de algehele coördinatie van de activiteit inclusief de door de wederpartijen te leveren materialen en diensten. Bij een evenement op locatie zorgt Opdrachtgever dat de ruimte wordt opgeleverd volgens de specificaties in de overeenkomst.

Artikel 18 Betaling, rente en incassokosten
Betalingen door de Opdrachtgever dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Life X is gerechtigd aan de Opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, dat in de opdrachtbevestiging wordt vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met maximaal 50% van het totaalbedrag, tenzij anders vermeld in de bevestiging. Het voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Life X behoudt zich het recht voor om de activiteit te annuleren in het geval het voorschot niet tijdig ontvangen is. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand. Indien contractnemer in gebreke blijft tijdig de door Life X verstrekte factuur te voldoen of eventuele schade te vergoeden, behoudt Life X zich het recht voor om tot (gerechtelijke) invordering over te gaan.  Alle kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de Opdrachtgever. Tevens is over het factuurbedrag nog wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum. Voorts is de Opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag onbillijk is. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties, worden, tenzij anders is overeengekomen, achteraf aan de Opdrachtgever doorberekend. Life X is gerechtigd van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 19 Auteursrecht, intellectueel eigendom
Life X behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Life X bedachte of tot stand gebrachte activiteiten, opdrachten en ideeën zullen zonder verdere toestemming alleen aan Life X toebehoren.

Artikel 20 Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Life X en de wederpartij worden beslecht door de daartoe bevoegde rechtbank, waarbij Life X het recht heeft de locatie van de Rechtbank aan te wijzen.

Artikel 21 Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen Life X en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden Life X
versie januari 2017